חברת סקרנט מחזקת את ידי תושבי ישראל,

חיילי צה"ל וכוחות הבטחון.

ליבנו עם משפחות הנופלים, הנעדרים והחטופים 

 

תקנון אתר סקרנט
 
1. האתר
1.1. הגדרות – 
"משתמש" – כל המבקר אתר זה לרבות חבר רשום, כהגדרת "חבר" להלן.
"חבר" – משתמש הרשום באתר כמפורט בסעיף 2 להלן, ואשר סיפק את כל הפרטים הנדרשים על ידי האתר בעת הרשמתו.
"סקר" – רשימת שאלות אשר הוכנה על ידי עורך הסקר לצרכי מחקר שוק, אשר עליה יתבקש החבר לענות במידה וימצא מתאים על ידי האתר לפרופיל הנדרש על ידי עורך הסקר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. 

"עורך סקר" – גורם מסחרי איתו התקשר האתר לצורך פרסום סקרים על ידו באתר בהתאם לתנאי תקנון זה וכללים שיקבעו על ידי האתר.

1.2. אתר סקרנט (להלן: "האתר"), משמש כפלטפורמה לעורכי סקרים להצגת סקרים לחברים הרשומים באתר. 
לשם מטרה זו מכיל האתר מאגר נתונים הכולל פרטים אודות אנשים המעוניינים להשתתף בסקרים מקוונים באינטרנט, וסקרים אשר אליהם יופנו החברים הנסקרים הרלוונטיים על ידי האתר ואשר ימולאו על ידם תמורת תשלום, כמפורט להלן.
בנוסף לאמור, משמש האתר ומאגר הנתונים לגיוס משתתפים מבין החברים למחקרי שוק שונים, לרבות קבוצות מיקוד, מחקרי טעימות, ניסוי מוצרים, לקוח סמוי, ראיונות אישיים, ראיונות טלפוניים, ביקורי בית, ועוד פעילויות דומות. ככל שפרופיל החבר יתאים למי מפעילויות אלה, יישלח אליו שאלון בדיקת התאמה, עם פירוט התגמול ותנאיו, וככל שיימצא מתאים לאחר מילוי השאלון, יוזמן להשתתף בפעילות האמורה, אשר התגמול בגינה ישולם לו ישירות על ידי מכון המחקר המארגן פעילות זו, והכל לפי המייל שיישלח אליו עם שאלון בדיקת ההתאמה. מובהר כי בפעילויות מסוג זה, האתר לא יחוב לחבר בגין התגמול כאמור וכל פניה בענין תעשה ישירות למכון המחקר, וכל האמור תחת סעיף התגמולים להלן (סעיף 5), יחול אך ורק בגין מילוי סקרים, ולא כל פעילות כאמור. עוד מובהר, כי החברה פועלת כמתווכת בלבד בין חברי האתר לבין מכוני המחקר המארגנים את הפעילויות האמורות, והחברה לא תחוב כלפי חברי האתר בגין כל פעילות כאמור, לרבות בגין כל שינוי/ביטול כל פעילות כאמור. 
1.3. החברה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות את מתן שירותי האתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתמשים ו/או החברים תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך, ובלא שתהיה להם חבות כלשהי כלפי המשתמשים או צד ג' כלשהו.
1.4. האתר אינו מתחייב לספק לחברים כל כמות מינימלית של סקרים.

1.5. האתר הינו בבעלות חברת סקרנט בע"מ, אשר משרדיה נמצאים בהרצל 93  פתח-תקווה (להלן: "החברה").

1.6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או הצטרפות כחבר ו/או השתתפות בסקר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.7. ככל שהשימוש באתר על ידך מחייב אישור מצד ג' כלשהו, לרבות אפוטרופוס, הינך מתחייב להשיג את אישורו של צד ג' כאמור ולהציגו לחברה, קודם לביצוע פעולה כלשהי באתר.

1.8. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 
2. החברות באתר 
2.1. כתנאי יסודי לחברותו באתר, מתחייב המשתמש לפעול ביושר ובתום לב, ולהשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות תקנון זה, לא לפעול כנגד האתר ולא להשמיץ את האתר.

2.2. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד בין בעת הרשמתו לאתר ובין בשלב אחר כלשהו, לרבות בעת הפניית וצירוף משתמשים אחרים והרשמתם לאתר. לחברה תינתן הזכות לוודא בכל עת, לרבות בשלב קבלת תגמול או תמורה על פי הסכם זה, את נכונות הפרטים שמסר המשתמש ו/או את נכונות הפרטים של כל משתמש אחר אשר הופנה לאתר על ידי המשתמש, בכל דרך מקובלת, כפי שתיראה החברה לנכון, לרבות בדרך של הצגת תעודות זהות מקוריות. היענותו המלאה של המשתמש לדרישות החברה לעניין וידוא הפרטים כאמור, והיות הפרטים נכונים מהווים תנאי לקיום חברותו של המשתמש באתר ו/או לקבלת כל תגמול ו/או תמורה המגיעים לו מהחברה. לעניין סעיף זה, "פרטים" – כל פרט שיידרש על ידי החברה, לרבות פרטי זהות וכתובת.

2.3. החברות באתר מותנה במילוי כל הפרטים הנדרשים בעת הרישום.
 
2.4 ההצטרפות כחברים באתר הינה אישית ופתוחה ליחידים מגיל 10 ומעלה. משתמש שהינו בן פחות מ 18( להלן: “קטין”) ואשר יבקש להצטרף כחבר, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר הצטרפותו והוראות תקנון זה ולקבל את אישורו להצטרפות וביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. החברה לא תהיה אחראית לכל פעולה של קטין בקשר עם האתר שנעשתה ללא אישור האפוטרופוס החוקי שלו.כל פעילות שתבוצע על ידי קטין במסגרת האתר, לרבות הצטרפות כחבר לאתר, מסירת פרטי הקטין לחברה ומימוש הטבות שיתקבלו דרך האתר, מהווה הסכמה של הקטין ושל הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו לאמור בתקנון זה.
מובהר בזאת כי חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחברות אחת באתר. 
 
2.5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות האתר, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע. עם זאת, כל הזכויות לסקרים ולתוצאותיהם יהיו בידי עורכי הסקרים.

2.6. המשתמש יהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי על כל פעולה שתבוצע בחשבונו, בין אם נעשתה בסמכות וברשות ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח לאתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על מנת שהאתר יוכל לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להפסיק שימוש בלתי מורשה כאמור.

2.7. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח הודעות ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק בעת ההרשמה כחבר באתר. כמו-כן, מפעילי האתר יהיו רשאים לשלוח פרסומות או כל חומר שיווקי או מידע אחר מטעמם של צדדים שלישיים לכתובת הדואר שסיפק המשתמש בעת ההרשמה כחבר, וזאת במידה והחבר נתן את הסכמתו המפורשת לכך בזמן ההרשמה לאתר.

2.8. מובהר, כי האתר רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתמשים תהיה טענה או דרישה בקשר לכך, ומבלי שיידרש ליתן הסבר כלשהו בענין, לסרב לקבל חברים חדשים לאתר.

2.9. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמחובתו לבדוק מעת לעת, אף לאחר הירשמו כחבר באתר, את תקנון האתר, ובאם בוצעו שינויים כלשהם בתוכנו.

 
3. הפסקת החברות באתר
3.1. משתמש אשר יבקש להפסיק את חברותו באתר יוכל לבצע זאת בעצמו לאחר כניסה לאתר תחת שם המשתמש שלו. 

3.2. האתר רשאי לבטל מיידית את חברותו של משתמש מיוזמתו ולפי שיקול דעתו הבלעדית, לרבות בכל מקרה שבו החבר לא עמד באיזו מהתחייבויותיו על פי תקנון זה, כולה או חלקה.

3.3. האתר רשאי לבטל את חברותו של משתמש מיוזמתו, באם המשתמש לא מילא לכל הפחות סקר אחד במשך 12 חודשים.

 
4. שיווק האתר לחברים
4.1. ידוע למשתמש שמודל התגמול מבוסס על שיטת הצרכנות הרשתית (מערך שיווק רב-שכבתי- Multi Level Marketing – MLM), אשר פועלת לפי שיטת "חבר-מביא-חבר" לצורך הגדלת כמות החברים באתר, באופן שיזכה משתמש אשר צירף משתמש נוסף כחבר בקבלת גמול בגין כל השתתפות בסקרים של החבר החדש. מובהר כי הקביעה שחבר חדש צורף לאתר בשיטת "חבר-מביא-חבר", לרבות הקביעה בדבר זהות החבר אשר צירף את החבר החדש, תהיה במסגרת זכותו ושיקול הדעת הבלעדיים של האתר.

4.2. המשתמש מצהיר כי לא ישדל צדדים שלישיים להצטרף לאתר כחברים תוך שימוש במצג כוזב או בהטעיה, והוא מצהיר כי ידוע לו שהצגת האתר תוך הטעייה או שימוש במצג כוזב מטילים עליו אחריות נזיקית להפסדים שיסבלו האתר וצדדים שלישיים כאמור, עקב הצטרפותם לאתר בשל הטעייה או מצג שווא כאמור.

4.3. המשתמש מצהיר כי בכל הקשור למאמצים לצרף צדדים שלישיים כחברים, יפעל בהוגנות, זהירות וגילוי לב ויציג נאמנה את מהות האתר ואופן פעולתו, בפרט מתחייב החבר כי ייתן לחבר/ה המיועד לצירוף, הסבר ברור כי צירופו/ה לאתר והשתתפותו בכל סקר יהוו מקור הכנסת רווח עבור המשתמש.

4.4. המשתמש מצהיר כי יפנה את תשומת לבו של כל צד שלישי או חבר פוטנציאלי לקריאת תקנון זה טרם הצטרפותו, על מנת שיעמוד על כל פרטי ההתקשרות ומשמעותם.

4.5. המשתמש מצהיר כי ינהג בכל הקשור לחברות באתר, צירוף חברים וקבלת התמורה מהאתר אך ורק בתום לב ובהתאם לחוק.

 
5. תגמולים
5.1. ידוע למשתמש כי מודל התגמול של האתר מתבסס על משלוח סקרים לחברי האתר, באופן שבו השתתפות בכל סקר תזכה את החבר בזכות לתגמול כספי (להלן: "תגמול", "תמורה" או "תגמולים"). התגמול יכול שינתן בדרכים אחרות, כדוגמת קופונים או גיפטקארד או כל שווה כסף אחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
חבר אשר לא סיים את הסקר עקב אי התאמתו לסקר בעקבות שאלות סינון יקבל לפעמים בתמורה תגמול אחר. 
 החבר מאשר כי התגמול האמור חל על רק מענה על סקרים שנשלחו לחבר על ידי האתר, ואילו בכל פעילות אחרת שמקורה באתר, לרבות השתתפות בקבוצות מיקוד, מחקרי טעימות, ניסוי מוצרים, לקוח סמוי, ראיונות אישיים, ראיונות טלפוניים, ביקורי בית וכיוצ"ב, התגמול יינתן ויבוצע אך ורק על ידי מכון המחקר אשר ארגן את אותה פעילות ולא ע"י האתר ו/או החברה, והכל כמפורט בדוא"ל אשר נשלח לחבר עם שאלון בדיקת ההתאמה, והחברה לא תחוב כלפי החבר בגין כל השתתפות כאמור. 


5.2. ידוע למשתמש כי התגמול שהאתר משלם לחברים בעבור מילוי הסקרים ממומן על ידי מזמיני הסקרים. כמו כן ידוע למשתמש שהמשתמש והחברים שצירף זכאים לתגמול רק לאחר שהכספים ששולמו ע"י מזמיני הסקרים התקבלו באתר, וכי במקרה שמזמין סקר לא שילם לאתר בגין הסקר מכל סיבה שהיא יהיה האתר זכאי לדחות את תשלום התגמול עד לקבלתו ממזמין הסקר, ולבטלו באם לא הצליח לגבות תשלום כאמור במאמץ סביר מבלי לספק כל הסבר, בכפוף לאמור להלן.

5.3. מוסכם על ידי המשתמש כי תשלום שלא יועבר לאתר מאת מזמין סקר לאחר חלוף שנה מהמועד שנקבע לתשלומו, ייחשב כבטל והמשתמש יראה כמי שויתר על התגמול המגיע לו מתוך תשלום זה, ובלבד שהאתר נקט אמצעים סבירים לגביית התשלום במשך שנה לפחות.

5.4. הזכות לקבלת התגמול בגין השתתפות בסקר תקום לחבר לאחר שצבר  לזכותו סך מינימום של 55 ₪ על החשבון. במועד הזכאות או לאחר מכן, ישלח החבר בקשת תגמול בדוא"ל (support@sekernet.co.il) או פקס (03-6249949)  תוך צירוף צילום של תעודת הזהות של החבר (ובמקרה של קטין אף צילום תעודת זהות של האפוטרופוס ואישור בכתב). לאחר ובכפוף לאישור הזכאות על ידי החברה יבוצע התשלום. מכל תשלום יקוזזו 5 ₪ כדמי טיפול. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, והחבר מוותר בזאת על תגמולים אשר הזכות לקבלתם קמה לחבר לפני למעלה משלוש שנים ואשר לא נתקבלה דרישה בגינם אצל החברה בתוך תקופה זו. 

5.5. המשתמש מצהיר כי האחריות לדווח על הכנסותיו מהאתר ולשלם מס בגינן מוטלת עליו לבדו. האתר אינו אחראי לתת כל דיווח לרשויות המס בגין התגמולים שהוא מעביר למשתמשים. עם זאת, האתר ינהג על פי חוק ובאם יידרש לנכות מס במקור או ליתן דיווח על תגמולים לרשויות המס ינהג כן, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בגין ניכוי במקור או דיווח כאמור.

5.6.המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבמקרה שיבקש לבטל את חברותו באתר בהתאם לאמור בסעיף 3, ובאותה עת סך התגמולים שצבר לא עולה על הסך המינימלי של 55 ₪ כאמור, לא יהיה זכאי לקבל את התגמולים אשר צבר, והוא מוותר בזאת על קבלתם.

5.7. מובהר כי הסכום המקסימלי שהאתר ישלם לחבר יחיד יהיה מוגבל לתקרה של 2,000 ש"ח בחודש.

5.8. התגמולים עבור הסקרים יקבעו מעת לעת על ידי האתר. ככל שיחול מע"מ, הוא יהא כלול בתעריפי התגמולים. מובהר, כי האתר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שלמי מהמשתמשים ו/או החברים תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, לשנות את תעריפי התגמולים בכל עת.

5.9. זכות החבר לקבלת התגמול בעבור כל סקר מותנה במתן מענה מלא על ידי החבר לאותו הסקר, בכפוף לנדרש בכל סקר.

 
6. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש 
6.1. החברה מצהירה ומאשרת כי מאגר המידע הכולל את פרטי החברים נרשם כדין במשרד המשפטים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והחברה מתחייבת למלא ולכבד את כל הוראות החוק בעניין. החברה תשמור את כל הפרטים, הנתונים והמידע שתקבל מאת החבר בסודיות.

6.2. מובהר, כי החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלמי מהמשתמשים ו/או החברים תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיה במאגר המידע, בכפוף להוראות הדין.

6.3. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעל אף שמסירת פרטיו האישיים (להלן: "המידע") לטובת השימוש והחברות באתר מהווה תנאי הכרחי להצטרפותו כחבר באתר ו/או להשתתפותו בסקרים, אין הוא מחויב למסור לחברה את המידע הנדרש, ומסירת פרטים אישיים אלו נעשית על-דעתו ועל סמך הסכמתו המפורשת והשימוש בהם ייעשה אך ורק למטרה שהוגדרה בעת מסירת המידע כאמור.

6.4. החברה תפעל על פי הדין לצורך אבטחת המידע ותעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשתמשים ופרטיותם. יחד עם זאת, החבר מאשר כי ידוע לו שאין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה על אף מאמצי החברה כאמור לעיל.

6.5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהמידע שימסר המשתמש יהיה שגוי, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים בגינו, וכל נזק שיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין המידע השגוי שנמסר יהיה באחריותו המלאה של המשתמש.

6.6. החברה מתחייבת להשתמש במידע שיימסר על-ידי המשתמש אך ורק על מנת לוודא את התאמתו לסקרים השונים ו/או לפעילויות מחקרי השוק האחרות המוצעות על ידי האתר לרבות התאמה לקבוצות מיקוד וכיוצ"ב. מעבר לשימוש כאמור מתחייבת החברה שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת החבר, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. השימוש של החברה במידע הינו כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה [לינק].

 
7. הסקרים
7.1. האחריות על תוכן הסקרים הינה על עורך ו/או מזמין הסקר. 
7.2. עורך הסקרים מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים: 
7.2.1. תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות. 
7.2.2. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית, וכו'.
7.2.3. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים. 
7.2.4. תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.
7.2.5. תכנים המפירים או פוגעים בזכויות יוצרים כלשהם.
7.2.6. הפצת דואר זבל (Spam) שלנמענו אין צורך בו. 
7.3. האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק סקרים מטעם עורך סקרים אשר יעבור על כללי השימוש באתר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדית של האתר. מובהר, כי אין לראות בפעולה זו משום קבלת אחריות לתכנים אשר לא נמחקו.
 
 
8. פרסום באתר
8.1. במסגרת פעילות האתר, יהיה רשאי האתר לשלוח לחברים הודעות בדואר האלקטרוני ובהן יוצע לחברים לצפות בפרסומות תמורת תגמול.

8.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכלל הפרסומות, הן אלו המופיעות באתר והן אלו המוצעות לחברים כאמור בסעיף 8.1 לעיל, נשלחות על ידי מפרסמים עצמאיים כאשר האתר משמש כמתווך בלבד, וכי אין לאתר כל זיקה או אחריות לפרסומים אלו.

8.3. מובהר כי החברה איננה מתחייבת ואיננה אחראית לגבי מוצרים או שירותים הנרכשים או מתקבלים דרך האתר מכל צד ג'. 

 
9. הגבלת אחריות 
9.1. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא "AS IS", בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש או למטרותיו. המשתמש ו/או החבר באתר מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר.

9.2. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מבעיית תקשורת, עומס, בעיית קליטה, ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת של ספקי אינטרנט.

9.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי המשתמש. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.4. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. כל שימוש שנעשה באתר נעשה על אחריות המשתמש עצמו.

9.5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לסקרים והתכנים המופיעים בהם בקשר עם תוכנם, מהימנותם, דיוקם, או אמינותם, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש בשל שימוש בתכנים אלו. 

9.6. המשתמש יפצה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.

9.7. מוצהר ומובהר כי האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל לא חוקי של המשתמש.

 
10. העדר יחסי עובד-מעביד
10.1. המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא מצטרף לאתר כחבר בלבד, וכי אין ולא יהיו בינו ובין החברה ו/או למי מטעמה יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא לכל דבר ועניין.

10.2. כמו כן, מתחייב המשתמש להימנע מלהציג עצמו כעובד או כנציג האתר ו/או כמי שהוסמך לחייב אותו בכל דבר ועניין.

10.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו עליו בגין התגמול שיקבל על פי תקנון זה.

10.4. מוסכם בזה כי למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה שעילתן ביחסי עובד-מעביד, כביכול, ו/או בסיומם, והוא יהיה מנוע מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד החברה.

10.5. מוסכם בזה בין הצדדים כי בחישוב התגמול למשתמש הובאה בחשבון העובדה כי הוא איננו עובד החברה, ולא קיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד, היות ואין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד. 

 
11. זכויות קניין רוחני
11.1  כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא באישור החברה בלבד.

11.2 החבר נדרש לשמור את המידע אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל מידע אשר יגיע אליו לגבי החברה, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו\או כל חלק ממנו, כן אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מהחברה.

 
12. שאלות ובירורים ; שירות לקוחות
בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה בכתובת אימייל support@sekernet.co.il

 
13. הודעות
אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח לחברים הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הדואר ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי החבר ודרך ההתקשרות המועדפת עליו כפי שיידע את החברה במועד ההצטרפות ו/או בכל מועד מאוחר יותר. ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה, לשלוח הודעה.

 
14. שונות
14.1. הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפיך ואת כלל זכויותיך, בקשר עם כל פעולה שתבצע באמצעות האתר, לרבות אך לא רק השתתפות בסקרים באמצעות האתר.

14.2. החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמי מהמשתמשים ו/או החברים תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמחובתו לבדוק מעת לעת את התקנון, ובאם בוצעו שינויים כלשהם בתוכנו.

14.3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

14.4. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.

14.5. הדין החל על הוראות תקנון זה ועל כל התקשרות בין המשתמש לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד. 
 
 
 
סגירה